200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Ben jij tech­ni­cus die we zoeken?

De Ide­a­le Woning in Ber­chem is een van de groot­ste soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij­en van Vlaan­de­ren. Onze orga­ni­sa­tie bouwt, reno­veert, ver­huurt en ver­koopt soci­a­le wonin­gen in 27 Ant­werp­se gemeen­ten. Zeven­tig enthou­si­as­te mede­wer­kers enga­ge­ren zich dage­lijks om onze mis­sie te doen leven. Pro­fes­si­o­neel, res­pect­vol en met het oog op de toe­komst. En er is plaats voor nog meer gemo­ti­veerd volk!

Een job met karakter

Is lood­gie­te­rij en/​of cen­tra­le ver­war­ming jouw ding? Denk hier­bij aan:

 • Ver­hel­pen van klei­ne verstoppingen
 • Ver­van­gen en plaat­sen van sifons 
 • Opti­ma­li­se­ren van beschei­den ver­war­mings­in­stal­la­ties (bv. bij­plaat­sen expan­sie­vat, ont­luch­ters en ande­re com­po­nen­ten, ver­van­gen van thermostaten)
 • Ver­van­gen van sani­tair kraanwerk
 • Afkit­ten van sani­tai­re installaties

Hou je van een afwis­send taken­pak­ket? Denk dan maar ook aan:

 • Ver­van­gen van stop­con­tac­ten, scha­ke­laars, lam­pen en armaturen.
 • Sle­pen­de deu­ren nakij­ken, kel­ders leegpompen,..
 • Voor­raad van wis­sel­stuk­ken opvol­gen en tekor­ten vaststellen

Pro­fiel

 • Je bent tech­nisch onder­legd door erva­ring of oplei­ding (denk aan: koel- en warm­te­tech­nie­ken / elek­tro­me­cha­ni­ca / sani­tair installateur).
 • Je hebt een pas­sie voor tech­niek en je bent bereid je ken­nis uit te breiden
 • Een gel­dig attest G1-G2 of GI, is zeker een plus! 
 • Rij­be­wijs B heb je nodig om bij je klan­ten te geraken.
 • Soci­aal voe­lend, dis­creet, vlot en gezond asser­tief: dat is je op het lijf geschreven.
 • Tech­ni­sche ter­men zijn voor klan­ten geen mak­kie, geluk­kig maak jij ze begrijpelijk.
 • Goed plan­nen en orga­ni­se­ren is belangrijk.
 • Je bent een team­beest: met z’n allen wer­ken aan de gemeen­schap­pe­lij­ke doelstellingen.

Dit belo­ven we je

 • Reken maar op een vol­tijds con­tract voor onbe­paal­de duur.
 • Daar hoort een aan­trek­ke­lijk loon bij (over­een­kom­stig de barema’s van de Vlaam­se Gemeen­schap, con­form de regle­men­te­ring van de VMSW).
 • Wat dacht je van een sta­pel­tje extra­le­ga­le voor­de­len? Maal­tijd­che­ques, hos­pi­ta­li­sa­tie- en groeps­ver­ze­ke­ring, fietsvergoeding.
 • Je krijgt een geva­ri­eer­de job waar­in we je ver­ant­woor­de­lijk­heid en zin voor ini­ti­a­tief luid­keels aanmoedigen.
 • Je maakt deel uit van een sta­bie­le orga­ni­sa­tie met een fij­ne sfeer en eer­lij­ke aan­dacht voor een gezon­de werk-privébalans.

Ben jij wat we nodig hebben?

Dan heb­ben we je cv en moti­va­tie­brief nodig. Ver­tel ons waar­om je graag bij ons komt wer­ken en wel­ke waar­den in een orga­ni­sa­tie belang­rijk zijn voor jou. Mail naar hanne.​depotter@​deidealewoning.​be.

Good luck!

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden