200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Breng jij warm­te in huis?

De Ide­a­le Woning in Ber­chem is een van de groot­ste soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij­en van Vlaan­de­ren. Onze orga­ni­sa­tie bouwt, reno­veert, ver­huurt en ver­koopt soci­a­le wonin­gen in 27 Ant­werp­se gemeen­ten. Zeven­tig enthou­si­as­te mede­wer­kers enga­ge­ren zich dage­lijks om onze mis­sie te doen leven. Pro­fes­si­o­neel, res­pect­vol en met het oog op de toe­komst. En er is plaats voor nog meer gemo­ti­veerd volk! 

Een job met karakter

 • Ver­war­mings- en warm­wa­ter­toe­stel­len zijn jouw ding? Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het her­stel, onder­houd en nazicht in onze appar­te­men­ten en woningen.
 • Voor klei­ne repa­ra­ties van lood­gie­te­rij ben je de geknip­te persoon.
 • Je werkt moei­te­loos samen met de col­le­ga’ s van je team. 
 • Van okto­ber tot april draai je tij­dens de week­ends mee in een permanentiedienst.

Dit zoe­ken wij

 • Je bent trots op je tech­ni­sche diplo­ma (koel- en warm­te­tech­nie­ken / elek­tro­me­cha­ni­ca / kli­ma­ti­se­ring) of stak op z’n minst al een pak erva­ring op zak.
 • Oefen­de je de job van ver­war­mings­tech­ni­cus al s uit? Bingo!
 • Je hebt een gel­dig attest G1-G2 of GI, mét erkenningsnummer.
 • Rij­be­wijs B heb je nodig om bij je klan­ten te geraken.
 • Soci­aal voe­lend, dis­creet, vlot en gezond asser­tief: dat is je op het lijf geschreven.
 • Tech­ni­sche ter­men zijn voor klan­ten geen mak­kie, geluk­kig maak jij ze begrijpelijk.
 • Goed plan­nen en orga­ni­se­ren is belangrijk.
 • Je bent een team­beest: met z’n allen wer­ken aan de gemeen­schap­pe­lij­ke doelstellingen.

Dit belo­ven we je

 • Reken maar op een vol­tijds con­tract voor onbe­paal­de duur.
 • Daar hoort een aan­trek­ke­lijk loon bij (over­een­kom­stig de barema’s van de Vlaam­se Gemeen­schap, con­form de regle­men­te­ring van de VMSW).
 • Wat dacht je van een sta­pel­tje extra­le­ga­le voor­de­len? Maal­tijd­che­ques, hos­pi­ta­li­sa­tie- en groeps­ver­ze­ke­ring, fietsvergoeding.
 • Je krijgt een geva­ri­eer­de job waar­in we je ver­ant­woor­de­lijk­heid en zin voor ini­ti­a­tief luid­keels aanmoedigen.
 • Je maakt deel uit van een sta­bie­le orga­ni­sa­tie met een fij­ne sfeer en eer­lij­ke aan­dacht voor een gezon­de werk-privébalans.
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden