200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Geef jij als Expert Vast­goed mee vorm aan de soci­a­le huis­ves­ting van morgen?

De Ide­a­le Woning in Ber­chem is een van de groot­ste soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij­en van Vlaan­de­ren. Onze orga­ni­sa­tie bouwt, reno­veert, ver­huurt en ver­koopt soci­a­le wonin­gen in 27 Ant­werp­se gemeen­ten. We zijn erkend door de Vlaam­se Maat­schap­pij voor Soci­aal Wonen (VMSW) en tel­len meer dan 6.250 klanten. 

Zeven­tig enthou­si­as­te mede­wer­kers enga­ge­ren zich dage­lijks om onze soci­a­le mis­sie te doen leven. Pro­fes­si­o­neel, res­pect­vol en met het oog op de toe­komst. En er is plaats voor nog meer gemo­ti­veerd volk!

Een job met karakter

 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­koop, ver­koop en over­dracht van gron­den en vast­goed. Zo ook voor ver­wan­te trans­ac­ties zoals rech­ten van opstal en erf­pach­ten, en voor de even­tu­e­le samen­wer­kings­over­een­kom­sten die daar­uit voortvloeien. 
 • Je werkt een onder­bouw­de stra­te­gie uit voor aan­koop, ver­koop en over­dracht, die aan­sluit bij de alge­me­ne mis­sie en stra­te­gi­sche doel­stel­lin­gen van De Ide­a­le Woning. Je werkt voor elk van deze onder­de­len een straf­fe plan­ning uit. 
 • Samen­wer­king staat cen­traal in deze rol. Je werkt hier­bij nauw samen met de col­le­ga’s van het bouw­team en patri­mo­ni­um­be­heer en zorgt voor de nodi­ge (inhou­de­lij­ke) afstem­ming bij aan­koop, ver­koop, ruil of over­dracht. Daar­naast bouw je ook een rela­tie­net­werk uit met immo­kan­to­ren, gemeen­tes, ver­ka­ve­laars en ande­re actoren. 
 • Je fun­geert als aan­spreek­punt voor de schat­ter, land­me­ter en notaris.
 • Bij aan­koop
  • Je plant com­mer­ci­ë­le afspra­ken in met de eige­naars, ver­ko­pers, makelaars…
  • Je (onder)zoekt oppor­tu­ni­tei­ten met betrek­king tot te ont­wik­ke­len pro­ject­gron­den, goe­de wonin­gen, bin­nen­ste­de­lij­ke gebie­den, afbraakpanden…
  • Je staat in voor de opvol­ging en even­tu­e­le uit­oe­fe­ning van de voorkooprechten. 
  • Je orga­ni­seert een gron­dig vooronderzoek/​prospectie: ver­za­me­len van alle rele­van­te gege­vens, bestu­de­ren, ana­ly­se­ren en schet­sen van de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den (woningen/​appartementen/​andere woonvormen).
  • Je houdt hier­bij reke­ning met de nor­men en richt­lij­nen van soci­a­le woning­bouw (Vlaam­se woon­co­de, ont­werp­lei­draad VMSW).
  • Je legt een finan­ci­ë­le inschat­ting, haalbaarheids/​marktstudie voor en bekijkt de ren­ta­bi­li­teit met de directie.
  • In nau­we samen­wer­king met collega’s ont­wik­kel je een eer­ste visie omtrent de invul­ling, en geeft richt­lij­nen tot opmaak eer­ste con­cept. Dit in samen­spraak met de gemeentebesturen. 
  • Je bent eind­ver­ant­woor­de­lijk voor het con­tact met de eige­naar en voert de onder­han­de­lin­gen tot en met de opmaak van de overeenkomst.
  • Na het con­trac­te­ren ver­zorg je een opti­ma­le dos­sie­rover­dracht aan een col­le­ga pro­ject­ont­wik­ke­ling of verhuur. 
 • Bij ver­koop
  • Je brengt de eigen­dom­men in kaart die niet in lijn lig­gen met onze doel­stel­ling en strategie. 
  • Je coör­di­neert de voor­be­rei­ding van klus- en koop­wo­nin­gen tot het moment van ver­koop. Ver­vol­gens zorg je voor een goe­de over­dracht naar de vastgoedbeheerder. 
  • Je advi­seert de vast­goed­be­heer­der bij het bepa­len van de timing voor verkoop. 
 • Bij ruil of overdracht 
  • Je staat in voor de actie­ve over­dracht van groe­ne zones (rest­gron­den) naar gemeentes. 
  • Je faci­li­teert de over­dracht van pan­den naar o.a. col­lec­tief goed.
  • Met oog op de her­vor­min­gen bin­nen ons werk­veld sta je mee in voor de (ver­plich­te) over­dracht van wonin­gen naar concullega’s.
  • Je werkt mee aan de invul­ling van pan­den die (tij­de­lijk) niet soci­aal ver­huurd of ver­kocht zul­len wor­den. Je staat hier­bij in voor de opmaak van de nodi­ge afspra­ken en over­een­kom­sten met de betrok­ken par­tij­en. Ook volg je deze over­een­kom­sten ver­der op (nako­men ver­plich­tin­gen, ver­nieu­wen overeenkomst). 
  • Je bepaalt de huur­prij­zen van niet-soci­aal patri­mo­ni­um en erfpachtvergoedingen. 
 • Je fun­geert als aan­spreek­punt voor leegstandbeheer. 
 • Je brengt onze eigen­dom­men in kaart en neemt actief deel aan het GIS project.
 • Je houdt de vin­ger aan de pols bij evo­lu­ties en ten­den­sen in je vak­ge­bied en gaat na wel­ke ont­wik­ke­lin­gen rele­vant kun­nen zijn voor De Ide­a­le Woning. Zo volg je de evo­lu­tie van rele­van­te wet­ge­ving op en zorg je voor de imple­men­ta­tie hier­van in de organisatie. 

Wat zoe­ken wij?

 • Je bent in het bezit van een mas­ter­di­plo­ma in een vast­goed­rich­ting of rechts­prak­tijk. Of je kwa­li­fi­ca­ties zijn gelijk­aar­dig door je ervaring.
 • Je beschikt over een gron­di­ge actu­e­le ken­nis van het vak­ge­bied. Ken­nis van de vast­goed­sec­tor in de pro­vin­cie Ant­wer­pen is zeker een pluspunt.
 • Je hebt min­stens 5 jaar rele­van­te erva­ring in een gelijk­aar­di­ge rol.
 • Je kan goed plan­nen en orga­ni­se­ren en weet de juis­te pri­o­ri­tei­ten te stellen. 
 • Je komt pro­ac­tief met voor­stel­len en idee­ën, toetst deze af met collega’s, werkt deze uit en zorgt voor vol­doen­de afstem­ming en draagvlak. 
 • Je bent een gebo­ren onder­han­de­laar en je bent zowel sterk in mon­de­lin­ge als schrif­te­lij­ke communicatie. 
 • Je bent onder­ne­mend, asser­tief en oplossingsgericht. 
 • Je ben een team­play­er maar werkt ook zeer zelfstandig. 
 • Je kan goed ana­ly­se­ren en ver­ban­den zien.

Spe­ci­aal voor jou

 • Een boei­en­de en uit­da­gen­de func­tie in een dyna­misch team en een leren­de organisatie
 • Een aan­ge­na­me en mens­ge­rich­te werk­om­ge­ving met glij­den­de werk­uren en een inte­res­sant verlofpakket
 • Een vol­tijds con­tract van onbe­paal­de duur op A‑niveau
 • Een ver­lo­ning over­een­kom­stig de barema’s van de Vlaam­se Gemeenschap
 • Een hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring, groeps­ver­ze­ke­ring (zon­der werk­ne­mers­bij­dra­ge), een ver­goe­ding duur­zaam woon-werk­ver­keer, maal­tijd­che­ques en een vol­waar­di­ge eindejaarspremie
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden