200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Wel­ke Admi­ni­stra­tief Mede­wer­ker staat klaar voor ons bouwteam?

De Ide­a­le Woning in Ber­chem is een van de groot­ste soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij­en van Vlaan­de­ren. Onze orga­ni­sa­tie bouwt, reno­veert, ver­huurt en ver­koopt soci­a­le wonin­gen in 28 Ant­werp­se gemeen­ten. We zijn erkend door de Vlaam­se Maat­schap­pij voor Soci­aal Wonen (VMSW) en heb­ben meer dan 6.400 klan­ten. 75 enthou­si­as­te mede­wer­kers enga­ge­ren zich dage­lijks om onze soci­a­le mis­sie te doen leven. Pro­fes­si­o­neel, res­pect­vol en met het oog op de toekomst.

Een job met karakter

• Je onder­steunt het bouw­team met alge­me­ne admi­ni­stra­tie­ve taken.

• Je staat in voor de post­ver­de­ling en beheert de alge­me­ne mailbox(en) van het bouwteam.

• Je ver­zorgt de aan­be­ste­din­gen in 3P.

• Je staat in voor de aan­vraag van pre­mies en subsidies.

• Je ver­zorgt de plan­ning van het cv-onder­houd: je maakt de lijst op waar het onder­houd moet gebeu­ren, je maakt en ver­stuurt de brie­ven om bewo­ners op de hoog­te te bren­gen en zorgt voor een cor­rec­te regi­stra­tie van de verbrandingsattesten.

• Je klas­seert fac­tu­ren (klus­wo­nin­gen, lif­ten) en houdt hier­van een over­zicht in Excel bij.

• Je houdt de lijst voor de ver­ze­ke­rin­gen up to date bij de aan­koop en ver­koop van woningen.

• Je staat in voor de aan­vraag van conformiteitsattesten.

• Je actu­a­li­seert de leeg­stands­lijst en vraagt vrij­stel­lin­gen en schrap­pin­gen aan.

• Je geeft de kadas­ter­ge­ge­vens door bij nieuw­bouw en renovaties.

• Je maakt sco­re­kaar­ten aan op basis van de woningkenmerken.

• Je staat in voor de opvol­ging van de aan­vraag van omge­vings­ver­gun­nin­gen en hangt de affi­ches uit.

Dit zoe­ken wij

• Je werkt en denkt op bachelorniveau.

• Je hebt inte­res­se (of erva­ring) in bouwprocessen.

• Je kan goed wer­ken met Excel en Outlook.

• Ken­nis van over­heids­op­drach­ten en/​of 3P zijn een ster­ke plus!

• Je bent admi­ni­stra­tief sterk en gaat nauw­keu­rig te werk.

• Je bent zelf­stan­dig en gaat pro­ac­tief te werk.

• Je brengt struc­tuur in je werk en weet pri­o­ri­tei­ten te stel­len. Je gaat staps­ge­wijs en goed door­dacht te werk.

• Je zorgt voor een hel­de­re com­mu­ni­ca­tie in twee rich­tin­gen. Je bent een actie­ve luis­te­raar en vraagt door op gege­ven infor­ma­tie. Je zorgt ervoor dat de bood­schap vol­le­dig werd gege­ven en begrepen.

• Je bent een ech­te team­play­er en bekijkt samen met de collega’s van het team hoe je hen het best kan ondersteunen.

Spe­ci­aal voor jou

• Een con­tract onbe­paal­de duur en aan­trek­ke­lijk loon (over­een­kom­stig de barema’s van de Vlaam­se Gemeen­schap, con­form de regle­men­te­ring van de VMSW). Met daar­bo­ven­op maal­tijd­che­ques, hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring, groeps­ver­ze­ke­ring en fietsvergoeding.

• Je krijgt een ver­ant­woor­de­lij­ke job waar­in we je resul­ta­ten toejuichen.

• Je wordt deel van een mens­ge­rich­te orga­ni­sa­tie met een tof­fe sfeer en eer­lij­ke aan­dacht voor een gezon­de werk-privébalans.

Ben jij wat we nodig hebben?

Dan heb­ben we je cv en moti­va­tie­brief nodig. Ver­tel ons waar­om je graag bij ons komt wer­ken en wel­ke waar­den in een orga­ni­sa­tie belang­rijk zijn voor jou. Mail naar Han­ne Depot­ter via hanne.​depotter@​deidealewoning.​be.

Good luck!

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden