200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24
13.04.2022

Op weg naar één woonmaatschappij

In de vol­gen­de jaren wer­ken de soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij­en en soci­a­le ver­huur­kan­to­ren in Vlaan­de­ren samen en vor­men ze woon­maat­schap­pij­en. Dat bete­kent dat er in jouw gemeen­te op ter­mijn slechts één woon­maat­schap­pij zal zijn. Op die manier wordt soci­aal wonen een­vou­di­ger: één aan­spreek­punt voor alle kan­di­da­ten en bewoners.

Het gebied waar De Ide­a­le Woning van­daag actief is, wordt opge­splitst en ver­deeld over het wer­kings­ge­bied van vier nieuw te vor­men woon­maat­schap­pij­en. Afhan­ke­lijk van waar je woont, word je huur­der bij een ande­re woonmaatschappij.

Wat bete­kent dat voor jou?

Momen­teel ver­an­dert er voor jou hele­maal niets. Onze dienst­ver­le­ning en jouw con­tact­per­soon blij­ven gewoon dezelf­de. Hoe de nieu­we woon­maat­schap­pij­en er pre­cies uit gaan zien, zal in de loop van het jaar pas dui­de­lij­ker wor­den. Het komen­de jaar krijg je hier­over heel wat infor­ma­tie. Niet alleen van De Ide­a­le Woning, maar ook van je nieu­we woonmaatschappij.

Hoe infor­me­ren we jou?

In Het Ide­a­le Maga­zi­ne geven we tel­kens een upda­te. Daar­naast laten we het belang­rijk­ste nieuws aan jou weten via brief. Het is belang­rijk dat je alle infor­ma­tie die je krijgt goed leest. In het najaar zal alles ook onli­ne te vin­den zijn.

Nog vragen?

Zit je toch nog met vragen of bezorgdheden? Je kan altijd terecht bij je sociaal assistent of wijkconsulent.

Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden