200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Voor­rangs­re­gels?

De volg­or­de op de wacht­lijst is de volg­or­de van de inschrij­vin­gen. In jouw inschrij­vings­num­mer zit de datum waar­op je je hebt inge­schre­ven. Er zijn ver­schil­len­de voor­rangs­re­gels waar­door die volg­or­de kan ver­an­de­ren. De wet bepaalt die regels.

Wet­te­lij­ke voorrangsregels

1. Per­so­nen met een beper­king of zorg­be­hoe­ven­de seni­o­ren (alleen voor aan­ge­pas­te woningen)

Som­mi­ge wonin­gen zijn aan­ge­past aan per­so­nen met een fysie­ke beper­king. Zij kun­nen zo com­for­ta­be­ler wonen. We ver­hu­ren wonin­gen aan­ge­past aan per­so­nen met een beper­king eerst aan per­so­nen die een aan­ge­pas­te woning nodig hebben.

2. Huur­ders wonen te klein

Je huurt al een soci­a­le woning bij ons. De woning is nu te klein voor je gezin. Dan krijg je voor­rang om te ver­hui­zen naar een gro­te­re woning.

Wan­neer een woning te klein is, staat in de wet. Dit zijn de mini­ma­le bezet­tings­nor­men uit de Vlaam­se Wooncode.

Opge­let, er zijn regels waar­aan je moet vol­doen om te mogen ver­hui­zen naar een gro­te­re woning wan­neer je hui­di­ge woning te klein is gewor­den voor je gezin:

 • Gezins­her­e­ni­ging: Het kan zijn dat jouw woning te klein is gewor­den omdat een deel van jouw gezin uit het bui­ten­land is toe­ge­ko­men. Je kan dan enkel met voor­rang ver­hui­zen naar een gro­te­re woning als je voor­af aan ons meld­de dat je een gezins­her­e­ni­ging plan­de. Als De Ide­a­le Woning niet op de hoog­te was dat een deel van jouw gezin nog in het bui­ten­land was, kan je geen voor­rang krij­gen. Je kan wel opnieuw inschrij­ven met je vol­tal­li­ge gezin voor een gro­te­re woning, maar dan zon­der voorrang.
 • Meer­der­ja­ri­ge per­so­nen: Het kan zijn dat jouw woning te klein is gewor­den omdat er tij­dens jouw huur­over­een­komst meer­der­ja­ri­ge per­so­nen zijn komen bij­wo­nen. In dit geval krijg je ook geen voor­rang. Je kan je wel opnieuw inschrij­ven met je vol­tal­li­ge gezin voor een gro­te­re woning maar dan zon­der voorrang.

3. Huur­ders moe­ten hun soci­a­le (assistentie)woning verlaten

Je huurt al een soci­a­le woning bij ons. We ver­plich­ten je om te ver­hui­zen naar een ande­re soci­a­le woning. Dit kan om twee redenen:

Je huurt een woning die aan­ge­past is aan een per­soon met een han­di­cap of je huurt een ADL-woning. Maar, de per­soon waar­voor de ADL-woning eigen­lijk bestemd was, woont niet lan­ger in de woning.

Je huurt een soci­a­le assis­ten­tie­wo­ning, maar de 65-plus­ser woont niet lan­ger in de woning.

Je krijgt dan voor­rang om te ver­hui­zen naar een ande­re soci­a­le woning.

4. Kan­di­da­ten die gelijk kre­gen in een beroepsprocedure

Je bent een kan­di­daat. Je werd bena­deeld bij de toe­wij­zing van een woning. De toe­zicht­hou­der vond deze beslis­sing niet terecht. Of, je kreeg geen nieu­we beslis­sing van ons bin­nen de 30 dagen nadat wij de beoor­de­ling van de toe­zicht­hou­der ontvingen.

Je krijgt dan voor­rang voor een soci­a­le woning.

5. Kan­di­da­ten die hun pri­va­te huur­wo­ning moe­ten verlaten

Je bent een kan­di­daat en huurt een pri­va­te woning. Je moet deze woning nu ver­la­ten. De wet bepaalt dat je in uit­zon­der­lij­ke omstan­dig­he­den voor­rang kan krij­gen. Denk je dat je in zo een situ­a­tie zit, bespreek het met ons.

6. Huur­ders van onze huis­ves­tings­maat­schap­pij die te groot of te klein wonen

Je kan te groot of te klein wonen vol­gens de rati­o­ne­le bezet­ting’. Dat wil zeg­gen dat de woning niet goed afge­stemd is op het aan­tal wonen dat er woont en hun fysie­ke moge­lijk­he­den. Je krijgt voor­rang als je kan ver­hui­zen naar een ande­re woning van onze maat­schap­pij die wel vol­doet aan de normen.

7. Kan­di­da­ten waar­bij de gezins­her­e­ni­ging nog niet heeft plaatsgevonden

Je bent kan­di­daat. Je gezin is nog in het bui­ten­land. Je vroeg een gezins­her­e­ni­ging aan of je gaat dit nog doen en meld­de dit ook bij je inschrijving.

Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in Bel­gië. Dan krijg je nu voor­rang om te ver­hui­zen naar een woning die past voor je hui­di­ge situatie.

8. Kan­di­da­ten in één van de vol­gen­de situaties

 • De hui­di­ge woning is niet geschikt om in te wonen. De woon­in­spec­teur stel­de dit in een pro­ces-ver­baal vast.
 • De hui­di­ge woning is onbe­woon­baar of onge­schikt ver­klaard*.
 • De hui­di­ge woning kreeg een con­for­mi­teits­on­der­zoek, had een aan­tal gebre­ken en behaal­de een aan­tal straf­pun­ten.

*Opge­let: in deze situ­a­tie krijg je niet auto­ma­tisch voor­rang. Je moet vol­doen aan zes voor­waar­den. Neem con­tact met ons op voor meer informatie.

9. Een min­der­ja­ri­ge kan­di­daat die ont­voogd is.

We heb­ben je von­nis nodig dat bewijst dat je ont­voogd bent.

Loka­le toewijzingsreglementen

Aart­s­e­laar

Loka­le bin­ding in cas­ca­de :

 1. kan­di­da­ten die bij de toe­wij­zing min­stens drie van de laat­ste zes jaar in Aart­s­e­laar woonden
 2. kan­di­da­ten die ooit 10 jaar of lan­ger in Aart­s­e­laar woonden

Boechout

Loka­le bin­ding : kan­di­da­ten die de laat­ste tien jaar min­stens drie jaar in Boechout heb­ben gewoond.

Doel­groep : per­so­nen met ern­sti­ge en lang­du­ri­ge psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men, die in aan­mer­king komen voor beschut wonen en die bege­leid wor­den door een erkend ini­ti­a­tief voor beschut wonen zoals De Vliering

 • Heu­vel­straat 170 : 10 appar­te­men­ten + 1 bureelruimte
 • Frans Segers­straat: 27 huur­wo­nin­gen, waar­van 6 voor­be­hou­den voor beschut wonen
 • Jans­sen­lei 8 : 10 woningen

Ede­gem

Loka­le bin­ding in cas­ca­de:

 1. kan­di­da­ten die in de als man­tel­zor­ger acti­vi­tei­ten van zorg en bij­stand ver­rich­ten voor (een) inwoner(s) van Ede­gem of kan­di­da­ten die man­tel­zorg ont­van­gen van (een) inwoner(s) van Edegem.
 2. kan­di­da­ten die in de peri­o­de van vijf jaar voor de toe­wij­zing min­stens drie jaar in Ede­gem woonden

Hemik­sem

Loka­le bin­ding :

 • kan­di­da­ten die in de tien jaar voor de toe­wij­zing min­stens drie jaar in Hemik­sem woonden

Doel­groep :

 • Dak­lo­zen : 1 toe­wij­zing per jaar op voor­stel van het OCMW
 • Seni­o­ren : van­af de leef­tijd van 65 jaar : 2 gelijk­vloer­se appar­te­men­ten in de Beu­ken­laan; 5 appar­te­men­ten in de Delvauxstraat
 • Doel­groe­pen­plan voor per­so­nen met autis­me – 10 appar­te­men­ten in de Delvauxstraat

Lint

Doel­groep :

alleen­staan­de met kin­de­ren én 3 jaar loka­le binding:

 • Eik­hof 2: 7 appartementen
 • Kas­teel­plein 26: 7 appartementen

seni­o­ren (70 +) met 3 jaar loka­le bin­ding :

 • Nieuw­bouw Lier­se­steen­weg nr.13 – 15: 17 seniorenflats

Mort­sel

Doel­groep :

Per­so­nen met ern­sti­ge en lang­du­ri­ge psy­chi­a­tri­sche problemen

 • Ame­de­us Stock­mans­lei 119 : 7 huur­ap­par­te­men­ten met 1 slaap­ka­mer: 7 plaatsen

Rumst

Loka­le bin­ding in cas­ca­de :

 1. kan­di­da­ten die de laat­ste 3 jaar voor de toe­wij­zing onaf­ge­bro­ken in Rumst woonden
 2. kan­di­da­ten die ooit 15 jaar in Rumst woonden

Sta­broek

Loka­le bin­ding in cas­ca­de:

 1. kan­di­da­ten die 3 van de laat­ste 6 jaar in Sta­broek woonden
 2. kan­di­da­ten die het laat­ste jaar voor­af­gaand aan de toe­wij­zing in Sta­broek woonden

Doel­groep:

 • Per­so­nen met een han­di­cap (Dorps­straat 20 – 24, 7 studio’s)

Wom­mel­gem

Loka­le bin­ding in cascade:

 1. kan­di­da­ten die vóór de leef­tijd van 18 jaar mini­maal 10 jaar in Wom­mel­gem gewoond hebben
 2. kan­di­da­ten die mini­maal 10 jaar in Wom­mel­gem wonen of gewoond hebben
 3. kan­di­da­ten die in een peri­o­de van zes jaar vóór de toe­wij­zing min­stens 3 jaar in Wom­mel­gem heb­ben gewoond
 4. kan­di­da­ten die in de hoe­da­nig­heid van man­tel­zor­ger acti­vi­tei­ten van zorg en bij­stand ver­rich­ten ten aan­zien van één of meer per­so­nen met een ver­min­derd zelf­zorg­ver­mo­gen, wonend in Wom­mel­gem of die zorg en bij­stand ont­van­gen van één of meer man­tel­zor­gers, wonend in Wommelgem
 5. kan­di­da­ten die wer­ken in Wommelgem

Ant­wer­pen

Loka­le binding

 • man­tel­zor­gers en men­sen die man­tel­zorg ontvangen
 • per­so­nen die 3 jaar in een bepaal­de wijk in Ant­wer­pen wonen of gewoond heb­ben, indien het een eer­ste ver­hu­ring betreft van een woning na de aan­koop van de woning of na de ople­ve­ring van de bouw of de renovatie
 • kan­di­da­ten die bij de toe­wij­zing min­stens drie van de laat­ste zes jaar in Ant­wer­pen woonden

Doel­groe­pen

 • Seni­o­ren: 150 wonin­gen voor senioren. 
  • ach­ter­een­vol­gens 65-plus­sers, 60-plus­sers en ten slot­te 55-plussers 
  • De wonin­gen zijn voor­zien van een lift of lig­gen op het gelijk­vloers en lig­gen in een straal van 250m rond een dienstencentrum. 
  • eerst toe­ge­we­zen aan de kan­di­daat die al huur­der is bij onze maat­schap­pij en ver­vol­gens aan de kan­di­daat die 3 jaar in dezelf­de wijk woont of gewoond heeft.
 • Men­sen met een fysie­ke of psy­chi­sche han­di­cap: er wor­den 10 toe­gan­ke­lij­ke soci­a­le wonin­gen voor­zien voor men­sen met een fysie­ke han­di­cap (gespreid over de 3 Ant­werp­se huis­ves­tings­maat­schap­pij­en). Voor men­sen met een psy­chi­sche han­di­cap (met een gesta­bi­li­seer­de psy­chi­a­tri­sche pro­ble­ma­tiek) wor­den er even­eens 10 wonin­gen voor­zien. Er wordt ook bege­lei­ding voor­zien door Beschut Wonen.
 • Slacht­of­fers slech­te woon­kwa­li­teit en huis­jes­mel­ke­rij: er wordt een hoge­re voor­rang voor­zien voor men­sen wiens woning onge­schikt- en onbe­woon­baar ver­klaard is en die als gevolg hier­van in de tran­si­t­op­vang van de stad ver­blij­ven (soci­aal huur­be­sluit : vóór arti­kel 19 2°).
 • Dak­lo­zen: voor deze groep wordt er een ver­snel­de door­stroom voor­zien die gekop­peld is aan woon­be­ge­lei­ding. Per jaar kun­nen er via deze rege­ling 4% van de exter­ne toe­wij­zin­gen van het jaar voor­dien in soci­a­le huis­ves­ting doorstromen.

Leef­baar­heid

 • Ver­hoog­de inko­mens­gren­zen: in ste­den met meer dan 6% soci­a­le huis­ves­ting kun­nen ver­hoog­de inko­mens­gren­zen wor­den gehan­teerd. Deze inko­mens­gren­zen wor­den vast­ge­legd in het kader­be­sluit soci­a­le huur.
 • Pre­ven­tief leef­baar­heids­luik: bij nieuw­bouw, aan­koop of reno­va­tie (waar­bij leeg­ma­king ver­eist is) van soci­a­le wonin­gen met meer dan 30 woon­een­he­den kan er voor­rang voor­zien wor­den voor 30% wer­ken­de of niet-wer­ken­de werk­zoe­ken­den en 20% 50-plus­sers. Bij­ko­men­de beper­king is dat dit enkel kan in die wij­ken of voor die gebou­wen waar een leef­baar­heids­plan voor is opge­maakt. Door de toe­pas­sing van deze maat­re­gel bestaat de moge­lijk­heid dat er ook een aan­tal kan­di­da­ten geen woning krij­gen toe­ge­we­zen. Voor gezin­nen met 6 of meer gezins­le­den kan dit ech­ter niet. Voor ande­re kan­di­da­ten wordt er een com­pen­se­ren­de maat­re­gel voor­zien. Indien zij een eer­ste maal geen woning krij­gen toe­ge­we­zen, zul­len zij bin­nen de 6 maand een ande­re woning krij­gen toe­ge­we­zen. Ook kan een kan­di­daat maxi­maal 2 keer geen woning krij­gen toe­ge­we­zen omwil­le van de spe­ci­fie­ke toewijzingsregels .

Brecht

Loka­le bin­ding: per­so­nen die de laat­ste 6 jaar 3 jaar in Brecht heb­ben gewoond of ooit 15 jaar in Brecht heb­ben gewoond.

Essen

Loka­le bin­ding :

 • kan­di­da­ten die 10 jaar wonen of gewoond heb­ben in Essen
 • kan­di­da­ten die man­tel­zorg geven of krijgen
 • kan­di­da­ten die 3 jaar wonen of gewoond heb­ben in Essen in de voor­bije 6 jaar

Doel­groep oude­ren :

 • Hei­kant­straat : 5 appartementen

Kalmt­hout

Loka­le bin­ding :

 • kan­di­da­ten die 10 jaar wonen of woon­den in Kalmthout
 • kan­di­da­ten die min­stens 3 jaar in de voor­bije 6 jaar in Kalmt­hout woonden

Doel­groe­pen :

Oude­ren: Kan­di­da­ten van­af 65 jaar (min­stens één iemand van een koppel). 

 • 4 appar­te­men­ten in de Kijkuitstraat

Per­so­nen met een han­di­cap: Per­so­nen met een han­di­cap die over een posi­tie­ve beslis­sing van het VAPH beschik­ken om in te stap­pen in het stel­sel van bege­leid wonen of beschermd/​geïntegreerd wonen (DIO) en die bege­leid wor­den door een daar­toe erken­de VAPH-voor­zie­ning of dienst. In het pro­ject Ker­ken­eind-West zul­len acht wonin­gen voor­zien wor­den voor per­so­nen met een han­di­cap. VZW Spec­trum zal de toe­lei­ding van kan­di­da­ten met een han­di­cap organiseren. 

Mal­le

Loka­le bin­ding in cas­ca­de :

 1. kan­di­da­ten die in de zes jaar voor de toe­wij­zing min­stens drie jaar woon­den in Mal­le of kan­di­da­ten die man­tel­zorg geven aan of krij­gen van een inwo­ner van Malle
 2. kan­di­da­ten die 1 jaar voor de toe­wij­zing onaf­ge­bro­ken in Mal­le woon­den of die ooit 10 jaar onaf­ge­bro­ken in Mal­le woonden

Doel­groep : per­so­nen met een beper­king die nood heb­ben aan woonondersteuning.

 • 15 appar­te­men­ten in de Vrij­wil­li­gers­straat 13

Ranst

Loka­le bin­ding:

 1. kan­di­da­ten die 3 van de laat­ste zes jaar in Ranst woonden
 2. kan­di­da­ten die ooit 10 jaar in Ranst woonden

Scho­ten

Loka­le bin­ding in cascade :

 1. kan­di­da­ten die ooit 10 jaar in Scho­ten gewoond heb­ben of man­tel­zorg geven of ont­van­gen in Schoten
 2. kan­di­da­ten die drie van de afge­lo­pen zes jaar in Scho­ten heb­ben gewoond
 3. kan­di­da­ten die het afge­lo­pen jaar onaf­ge­bro­ken in Scho­ten heb­ben gewoond 

Wij­ne­gem

Loka­le bin­ding in cas­ca­de:

 1. kan­di­da­ten die vóór de leef­tijd van 18 jaar mini­maal 10 jaar in Wij­ne­gem gewoond hebben
 2. kan­di­da­ten die mini­maal 10 jaar aan­een­ge­slo­ten in Wij­ne­gem gewoond hebben
 3. kan­di­da­ten die in de hoe­da­nig­heid van man­tel­zor­ger acti­vi­tei­ten van zorg en bij­stand ver­rich­ten ten aan­zien van een of meer per­so­nen met een ver­min­derd zelf­zorg­ver­mo­gen, wonend in Wij­ne­gem of die zorg en bij­stand ont­van­gen van een of meer man­tel­zor­gers, wonend in Wij­ne­gem en kan­di­da­ten die de afge­lo­pen 6 jaar gedu­ren­de 3 jaar in Wij­ne­gem heb­ben gewoond
 4. kan­di­da­ten die samen opge­teld ooit 10 jaar in Wij­ne­gem heb­ben gewoond
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden